Εκπαιδευτικό σύστημα


Γενικό Λύκειο 2019-20


Επαγγελματικό Λύκειο 2019-20


Πλαίσιο προσόντων


Το Βιβλίο ΣΕΠ Γ’ Γυμνασίου Μαθητή σε ψηφιακή μορφή από το ψηφιακό σχολείο του ΥΠΑΙΘ 


Βιβλίο Γ Γυμνασίου Καθηγητή

Βιβλίο Α Λυκείου


Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Η μελέτη έχει ως στόχο να εντοπίσει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, εξειδίκευσης, κατάρτισης και απασχόλησης που φαίνεται να προκύπτουν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Κατάλογος Ελληνόγλωσσης Βιβλιογραφίας για ΣΥ.Ε.Π.


Μελέτη για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες.


Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2018 για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση:
Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό
από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ