Π. Α. Σ.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας υλοποιούνται:
Στα Γυμνάσια, Γενικά/ Επαγγελματικά Λύκεια εκτός ωρολογίου προγράμματος,
με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε
προγράμματα που εκπονούνται στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης δύνανται να υλοποιούνται και εντός του ωρολογίου
προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής/διεπιστημονικής
προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Άξονες Θεματολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
α. Προσωπική ανάπτυξη & καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
β. Εργασιακές σχέσεις/ τομείς επαγγελμάτων
γ. Εκπαίδευση – κατάρτιση
δ. Σπουδές & εργασία στην Ευρώπη
ε. Επιχειρηματικότητα
στ. Επαγγέλματα & πολιτισμός