Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.


Τροποίηση την με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2875) για τα μαθήματα:Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία


Ν. 4635 Κατάργηση ΤΕΠ – Εισαγωγή αποφοίτων – Πρότυπα & Πειραματικά σχολεία